Verslag van de Algemene Ledenvergadering 21 mei 2013

Verslag ALV Baaks Belang d.d. 21 mei 2013 bij Herfkens in Baak

Aanwezig namens Baaks Belang: Marcel la Croix voorzitter,Ruud Campman, Fons Janssen, Marcel Ratering, Antonel Heijckmann  Aanwezig volgens presentielijst 24 leden volgens presentielijst. Afwezig met kennisgeving: geen

1. Opening

Marcel la Croix opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na de pauze zal de heer Wijbrand Pauw een toelichting geven over zonnepanelen.

2. Binnengekomen stukken

De heer Fred v.d. Mije geeft een toelichting op zijn ideeën ten behoeve van Baak, namelijk:

– Opzetten van een kindertuin, moestuin, kruidentuin eventueel in combinatie met het geven van cursus voor kinderen en volwassenen, waarbij een overproductie misschien gebruikt kan worden voor de voedselbank in Zutphen.

– Cursus stamboomonderzoek.

– Jeu de Boules ontmoetingsruimte (koffie, thee e.d.)

– Oprichten van een tafeltennisclub, waarbij bijvoorbeeld straten tegen elkaar kunnen spelen.

– Filmliga: Het vertonen van speelfilms middels een projector, zoals in meerder plaatsen zoals Hengelo en Almen wordt gehouden (eventueel samenwerking hiermee.

– Internet: Bijvoorbeeld het geven van cursussen aan ouderen met betrekking tot telebankieren, wegwijs met e-mail en internet.

– Inpandig een pinapparaat terugkrijgen.

– Informatiecentrum: Bijvoorbeeld uitleg over schaliegas, informatie over verenigingen in Baak, toeristische informatie.

– Repaircafé: Het repareren van oude spullen, zoals broodroosters, fietsen e.d.. Gratis of tegen kleine vergoeding voor inwoners van Baak.

– Ideeënbus: Het is misschien zinvol om een ideeënbus te openen op de site van Baaks Belang om alle ideeën te toetsen op bruikbaarheid.

Baaks Belang zal deze ideeën even laten bezinken en gaan hierover verder in beraad teneinde een voor ieder passend beeld te creëren Er is een brief van de gemeente gekomen waarin de Baakse bevolking wordt gevraagd het onderhoud van de drie bloembakken over te willen nemen. Indien hier belangstellenden voor zijn, kunnen zij zich melden bij Baaks Belang. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat de gemeente steeds meer weghaalt of afschuift.

3. Bestuur

Marcel Ratering en Fons Janssen zijn aftredend en stellen zich weer herkiesbaar. Hier zijn geen bezwaren tegen en de herbenoeming wordt met enthousiast applaus begroet.

4. Jaarverslag 2012

In 2012 hebben geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Het bestuur is acht maal bij elkaar geweest. Zaken waarover het bestuur zich in 2012 voornamelijk heeft gebogen zijn:

Platform Baak: De leden van het Platform zijn zeven keer bijeengekomen, waaronder ook twee bijeenkomsten waarbij de gehele bevolking werd uitgenodigd. De energie van alle deelnemende partijen is vrijwel geheel gestoken in het opzetten en de afronding van de dorpsvisie. Het accent hierbij lag bij het behoud van de Martinusschool in nauwe combinatie met het gebouw van de school als functie : “dorpshuis”of Kulturhus”, de sportvoorzieningen binnen Concordia en de culturele activiteiten in en rond de kerk.

Podium Boak: Het samenwerkingsverband tussen Baaks Belang, Stichting Parel van Baak en het kerkbestuur, heeft in 2012 helaas slechts een uitvoering kunnen verzorgen. Voor 2013 staan er echter drie uitvoeringen gepland, waaronder op 23 juni Celtic Wind in de tuin van de kerk.

Wandelroutes: Met medewerking van een aantal inspirerende en enthousiaste mede inwoners van Baak is een drietal prachtige wandelroutes uitgezet in en rond Baak. Deze zijn op 7 april jl. geopend door Baaks Belang en de familie Helmich. Voor het onderhoud van deze wandelroutes is een oproep gedaan. Inmiddels hebben 11 personen zich gemeld. Fons zal hen binnenkort uitnodigen om een keer bij elkaar te komen. Binnenkort zal door Baaks Belang worden deelgenomen aan een bijeenkomst over aansluiting met wandelroutes uit de omgeving.

Besluit van de gemeente om prullenbakken en banken gedeeltelijk weg te halen. Wel hebben we de beschikking gekregen over “knijpertjes” zodat we zelf het afval beter op kunnen rapen.

Overige activiteiten:

– Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie door Baakse Boys, Baaks Belang, Concordia, Parel van Baak en kerkbestuur is leuk bezocht. Jammer dat niet alle bij het Platform aangesloten partijen hebben deelgenomen.

– Terugdringen zwerfvuil. Actieve deelname bij opruimen alsmede benadering door Baaks Belang bij Aviko en Masselink om op de bij hun betrokken chauffeurs een beroep te doen hun koffiebekers en andere zaken niet het Baakse landschap te verontreinigen.

– Verkrijgen van hoger toegangsrecht van Sitewoningen in Baak en directe omgeving voor de eigen Baakse bevolking.

Samenwerking met andere organisaties:

– Regulier overleg tweemaal per jaar met de gemeente.

– Intensieve gesprekken en discussiebijdragen met gemeente en politieke partijen aan het project Krimp in de gemeente Bronckhorst

– Overleg MR in verband met voorgenomen verplaatsing Martinusschool naar Steenderen

– Overleg VKK (Vereniging van Kleine Kernen) in verband met voorgenomen verplaatsing Martinusschool naar Steenderen alsmede andere voor kleine kernen van belang zijnde zaken

– Overleg dbo’s binnen Bronckhorst West

– Overleg met Concordia en Parel van Baak

Na een jaar van veel inzet, zijn de toekomstmogelijkheden van de school er niet beter op geworden. Samen met de MR is Baaks Belang momenteel, door nauw overleg en veel gesprekken met gemeente en politieke partijen zeer intensief bezig de schoolfunctie te behouden, met als bijkomende optie een samenwerking met de Bongerd in Keppel.

Intussen is ook de gemeente als ook alle in de gemeente Bronckhorst actieve politieke partijen hulp gevraagd voor het nader uitwerken van de dorpsvisie, door middel van een eenmalige financiële bijdrage en/of andere vorm(en) van (ambtelijke) ondersteuning.

Binnenkort zal er een gesprek met het bestuur van Concordia plaatsvinden om te kijken of we de zaal vaker bezet kunnen krijgen.

5. Financieel jaarverslag 2012

De kascommissie, bestaande uit Wim Willemsen en Hessel Wijngaart, heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd.

Wim Kornegoor zal met betrekking tot de controle over 2013 Wim Willemsen vervangen. Baaks Belang bedankt hierbij de oude en nieuwe kascommissie. Marcel Ratering ligt financieel jaarverslag 2012 toe. Hierbij vult Marcel aan dat de contributie voor 2013 (2,50 euro per huishouding) aardig binnenloopt, maar er nog wel leden zijn die moeten betalen. De gemeentelijke bijdrage bedraagt elk jaar 750 euro.Gelet echter op een sterk stijgend beroep dat de gemeente doet op Baaks Belang is tijdens het laatste overleg met de gemeente nadrukkelijk gevraagd om een hogere financiële ondersteuning. In plaats van aan een gezamenlijke printer zal het nog resterende bedrag aan het vernieuwen van de website worden besteed,

6. Activiteiten.

De meeste activiteiten zijn verwerkt onder punt 4 of elders in dit verslag. Via Wim Willemsen komt de melding dat er een tegel rechtop staat bij de Pastoor Bouwhuisstraat/Wichmondseweg.  Baaks Belang zal actie ondernemen.

Klachten over woon- en leefomgeving kunnen rechtstreeks via de website van de gemeente gemeld worden. Ga naar website van de gemeente: www.bronckhorst.nl en vervolgens naar het kopje “een melding woon- en leefomgeving” . Hier kan een formulier met klacht ingevuld worden.

7. Luistersteen

Op initiatief van Jan Hubers is door de HVS en Baaks Belang en twee overlevenden een start gemaakt met het plaatsen van een herdenkingsmonument, als onderdeel van de Liberation Route, in de vorm van een luistersteen/plek ter nagedachtenis van de Baakse slachtoffers die kort na de bevrijding zijn omgekomen. De luistersteen zal op 28 juni 2013 om 14.00 uur worden onthuld.

Het monument zal worden geplaatst op het kleine grasveld vlak naast Herfkens. Henk Samberg toont foto’s en licht deze toe. Binnenkort komt er een uitgebreid artikel in de Achtste Steen.

8. Zonnepanelen door Wijbrand Pauw

Wijbrand geeft toelichting op o.a. het gebruik van zonnepanelen. Geïnteresseerden kunnen ook na de vergadering voor vragen bij hem terecht.