Uitslag enquête woningbehoefte Baak

Recentelijk is er i.s.m. MooiBaak een enquête gehouden naar de woningbehoefte in Baak. Het gaat om zowel de vraag naar huur- als koopwoningen.
Hieronder zijn de resultaten en conclusies te lezen. Baaks Belang zal deze aanbieden aan de gemeente en verder onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de bouw van woningen in Baak.

Verslag

Aangespoord door enkele jongeren heeft de D.B.O. (Dorps Belangenorganisatie) Baaks Belang in samenwerking met de stichting MooiBaak een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Baak. Startpunt was een enquête waar veel op is gereageerd. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een lijvig rapport waar ook gegevens van gemeente en woningbouwvereniging in zijn opgenomen.

Genoemd rapport is beschikbaar gesteld op de website van Baaks Belang en de facebookpagina van MooiBaak.

Daarnaast is/wordt het rapport actief gedeeld met politici en woningbouwvereniging en hebben wij het extra onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijk Wethouder E. Blaauw  van de gemeente Bronckhorst.

De rode draad van de uitslag van het onderzoek is duidelijk. Er is behoefte aan woningen in zowel de koop- als huursector. Het gaat met name om de doelgroepen jongeren en ouderen, die ook door de gemeente zijn geprioriteerd. Maar hoe gaat dit verwezenlijkt worden?

Het is duidelijk dat er met de “Woonvisie Bronckhorst 2019 -2025” ruimte is ontstaan om weer woningen te bouwen. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen in de gemeente is dit ook een succes te noemen. Hierbij maken wij wel de kanttekening dat het initiatieven zijn vanuit particulieren en/of ondernemers die met het nieuwe beleid weer kansen zien om te bouwen. De vraag is of hiermee de aantallen worden gehaald waar eigenlijk behoefte aan is. Er dreigen veel woningzoekenden tussen het wal en het schip te vallen omdat niet iedereen in staat is om middels particulier initiatief te zorgen voor woonruimte.

Levert de “Woonvisie Bronckhorst 2019 -2025” ook kansen op voor woningbouw in Baak?

De gemeente is zelf geen initiatiefnemer. Ze faciliteren binnen de gestelde visie. Het hangt dus af van particulieren en/of ondernemers die toestemming krijgen om op een bepaald perceel te bouwen. Ondernemers zouden ook kunnen bouwen voor de vrije huursector. Of die percelen er zijn of kunnen ontstaan is afhankelijk van veel factoren. We noemen hier met name de regel uit de Visie dat er sprake moet zijn van “inbreiding”. Kort samengevat zullen de woningen dus binnen de kernen zelf gebouwd moeten worden en aan de randen van de kernen. Of en wanneer er sprake is van “inbreiding” en welke plaatsen geschikt zijn, kunnen wij niet concreet maken en laat zich moeilijk inschatten. Het is maatwerk vanuit de initiatiefnemers en interpretatie van de Visie of er op bepaalde percelen uiteindelijk gebouwd zal mogen worden.

Ten aanzien van de sociale huursector is in de Woonvisie gesteld dat met de woningbouwvereniging is afgesproken dat het woningcontingent tot 2028 minimaal hetzelfde blijft in de gemeente Brockhorst. Kennelijk is daar niet de  ambitie opgenomen om woningen toe te voegen. Sterker nog, in de Visie is opgenomen dat er na 2028 zelfs sprake kan zijn van sloop. Nu is sociale woningbouw wel een hele complexe materie. Het lijkt er echter op dat vanuit die sector, ondanks de woningbehoefte, de oplossing op dit moment niet gaat komen. Anderzijds geeft de stelling minimaal wel ruimte om uit te breiden? We gaan het zien.

Hoe nu verder?

Of er gebouwd kan gaan worden zal uiteindelijk afhangen van initiatieven van bedrijven en particulieren en waar het kan, zullen we als D.B.O. ondersteunen. Daarnaast proberen we de sociale woningbouw op de agenda te zetten waarbij de vraag is of er toch ruimte is voor uitbreiding. Een D.B.O. is echter geen partij in concrete aanvragen en heeft geen rol in de procedures. Uiteindelijk zal de gemeente komen tot een belangenafweging, rekening houdend met de vele factoren die daarbij komen kijken. 

Baaks Belang gaat in gesprek met de gemeente. We zullen vragen om een herbeoordeling van de in het verleden geïdentificeerde locaties en hun geschiktheid voor huidige woningbouw. Mogelijk dat grondeigenaren kunnen komen met “nieuwe” kavels. Sommige bestaande grote woningen zijn misschien geschikt voor herbouw naar kleinere units.

Initiatiefnemers kunnen verwijzen naar het rapport dat door MooiBaak in samenwerking met ons is gemaakt en gebruiken bij aanvragen om aan te tonen dat er vraag  is naar de woningen.

Naast de bovengenoemde acties zullen we het onderwerp blijven monitoren en kunnen we als intermediair blijven fungeren tussen de gemeente en belanghebbenden. Dit stuk mag dan ook gelezen worden als een oproep aan serieus geïnteresseerden om initiatieven te ontplooien.