Persbericht: Algemene Ledenvergadering Baaks Belang op 22 mei

Op dinsdag 22 mei , om 20.00 uur, is er bij Herfkens een ALV van Baaks Belang. De vergadering staat deels in het teken van krimp en bezuinigingen en de gevolgen voor Baak. Na de pauze zal de wijkagent een toelichting geven op actuele zaken in Baak en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. De uiteindelijke agenda zullen wij u een dezer dagen presenteren.

Er gebeurt veel onder invloed van krimp en bezuinigingen in de Achterhoek. De gemeente Bronckhorst probeert met Toekomst Bestendig Bronckhorst zoveel mogelijk sturing te geven. In Baak worden de eerste consequenties van krimp al zichtbaar door o.a. het niet doorgaan van de woningbouw op locatie Hubers, het lastige fusieproces van de Baakse Boys door een kleiner wordend aantal leden en het voornemen om de school in Baak te sluiten. Wanneer niets wordt ondernomen dan zullen ook andere voorzieningen zoals bv. Concordia en DOG het moeilijk kunnen krijgen.

Het bestuur van Baaks Belang is actief in overleg met de gemeente, met de fracties van diverse politieke partijen en met andere DBO’s om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen. Baaks Belang heeft ook het Platform Baak opgericht. Hierin zijn de grootste verenigingen en stichtingen uit Baak vertegenwoordigd om gezamenlijk op te trekken en om af te stemmen over de te nemen acties.

Duidelijk is dat naast het al opgestelde dorpsplan, dat in uitvoering is, het gewenst is dat er een aanvullende visie moet komen die aangeeft op welke wijze Baak zich wil ontwikkelen. De uitvoering van het dorpsplan zal gewoon doorgaan. In de aanvullende visie zal worden beschreven welke voorzieningen Baak wil behouden, op welke wijze Baak zich de komende jaren zal ontwikkelen en op welke wijze de Baakse bevolking zelf invulling geeft om de leefbaarheid wenst te behouden. Ook kan worden aangegeven of er nog wensen zijn voor nieuwe voorzieningen.

Het bestuur van Baaks Belang realiseert zich dat het opstellen van deze visie niet mogelijk is zonder inspraak en bemoeienis van de bewoners. Daarom nodigen wij u uit om op 22 mei aanwezig te zijn bij de ALV en om uw mening te laten horen over de toekomst van Baak. We willen iedereen die belang heeft bij een goed niveau van leefbaarheid van Baak in de gelegenheid stellen om een mening kenbaar te maken. Met de ingebrachte informatie kan het bestuur van Baaks Belang, in nauwe samenwerking met het Platform als ook de gemeente en de andere DBO’s, vervolgens door met het opstellen van de aanvullende dorpsvisie.

Rest ons u te benadrukken: Baaks Belang is ook uw belang