Investeren in bomen

Beste bewoners,

Hieronder leest u een bericht van de gemeente.

Begin dit jaar is het nieuwe Bomenbeleidsplan voor onze gemeente vastgesteld. Wij werken nu aan de uitvoering van dit beleid. In grote lijnen komt dit neer op het versterken van de kwaliteit van het bomenbestand. De klankbordgroep heeft ons veel gebiedsinformatie aangereikt en dit voorjaar is een groep vrijwilligers op pad gegaan om markante bomen en boomstructuren te inventariseren.

Momenteel werken we een herstelplan uit om de aankomende 3 jaren een forse investering in onze bomen te doen. De Markante bomen hebben hierin een bijzondere positie. Graag willen wij gebruik maken van jullie gebiedskennis om boomlocaties aan te dragen waarin geïnvesteerd kan worden. Zelf hebben wij al een lijst opgesteld maar geven graag meer gewicht aan projecten waaraan vanuit de bewoners grote behoefte is.

Ik noem hierna een aantal voorbeelden waar binnen het herstelplan aan gewerkt kan worden:
– het verbeteren van de groeiplaats van markante bomen in de kernen; denk hierbij aan het verwijderen van verharding, het losmaken van een verdichte groeiplaats en het inplanten met stinzenbollen of de aanplant van bodembedekkers.
– het verbeteren van de groeiplaats van markante bomen in het buitengebied; denk hierbij aan het uitrasteren van de lokatie van de boom zodat vertrapping door vee, omploegen en gieren binnen de kroonprojectie wordt voorkomen. Indien mogelijk kan de gemeente hiervoor het betreffende stuk grond aankopen.
– specialistische snoei bij markante bomen.
– aanplant van jonge bomen op markante locaties.
– het versterken van Boomstructuren door aanplant nieuwe bomen of door verbeteren of verbreden van de berm.

Wilt u reageren? Graag horen we voor 25 juni van u zodat we dat door kunnen geven aan de gemeente.