Baaks belang

Voorwaarden subsidie Wit Gele Kruisfonds

Aanvraagformulier WGK-fonds Baaks Belang 

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door verenigingen, stichtingen, organisaties en particulieren.

 

Bij leefbaarheid denken wij vooral aan de voorzieningen in het dorp die de kwaliteit van de woonomgeving en de onderlinge contacten tussen de bewoners versterkt/verbetert.

 

Baaks Belang stelt dat het geld moet worden uitgegeven aan activiteiten of voorzieningen ter handhaving of verbetering van de leefbaarheid van en in het dorp Baak.

Er dient sprake te zijn van een algemeen belang.

De activiteit of voorziening zal ten gunste dienen te zijn van de bewoners of een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld jeugd en/of ouderen, binnen de bevolking van het dorp Baak.

 

Hoe besteden wij het geld van het WGK-fonds op een verantwoorde manier?

Door het te schenken voor:

Toewijzing en de hoogte van het toe te komen bedrag hangt af van:

Een ieder die een bijdrage kan leveren aan het bovenstaande en de leefbaarheid aantoonbaar kan verhogen en daarbij financiële ondersteuning nodig heeft kan een beroep doen op het WGK-fonds. Het besluit wordt schriftelijk, met motivering, retour gedaan.

Na het geven van een mondelinge toelichting door de aanvrager, neemt het bestuur van Baaks Belang binnen drie maanden een besluit over de aanvraag.

Wanneer er geen of gedeeltelijke subsidie wordt toegekend, is geen beroep mogelijk.

Niet de bedoeling is, dat het geld gebruikt wordt, ter vervanging van contributie of sponsorgelden.

Mail ons © Baaks Belang 2019
ontwerp creat'em • realisatie OortgiesePC
Facebook logo volg ons op facebook