Algemene ledenvergadering 27 mei 2014

Agenda Algemene Ledenvergadering Baaks Belang 27 mei Aanvang 20:00 uur Zaal Herfkens 

1)      opening

2)      binnengekomen stukken

3)      bestuur

 • Antonel Heijckmann is aftredend en stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn.
 • Tanja Bela wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid

4)      Jaarverslag

5)      financieel verslag

 • Baaks Belang
 • Wit Gele Kruis
 • Bevindingen kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie

6)      rondvraag

Na de pauze

7)      Lezing van het Waterschap of van de Dienst Landelijk Gebied

Jaarverslag 2013 Baaks Belang

 

Bestuur:

In 2013 hebben geen wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. Samenstelling bestuur bleef

 • Marcel la Croix – voorzitter
 • Antonel Heijckmann – secretaris
 • Marcel Ratering – penningmeester
 • Fons Janssen – bestuurslid
 • Ruud Campman – bestuurslid

 

Het bestuur is in 2013 zes maal bij elkaar geweest.

 

Communicatie

Communicatie heeft in 2013 plaatsgevonden via clubblad van Baakse Boys (tot aan nieuwe seizoen), Contact, Achtste Steen en ons eigen mailbestand.

 

Platform Baak

De leden van het Platform zijn in 2013 bij elkaar geweest om, samen met de gemeente, de mogelijkheden te bespreken van het oprichten van een ontmoetingscentrum cq dorpshuis  alsmede nader afstemming te hebben over gebruik van de voetbalvelden na vertrek van Baakse Boys. Naar aanleiding daarvan is besloten dat het bestuur van Baaks Belang in gesprek gaat met een aantal andere DBO’s van dorpen waar vergelijkbare processen hebben gespeeld.

 

Overige activiteiten:

 •  “Podium Boak” , het samenwerkingsverband tussen Baaks Belang, Stichting Parel van Baak en het kerkbestuur, heeft in 2013 – overeenkomstig de planning –  geleid tot drie uitvoeringen. Het is fijn om te constateren dat de belangstelling groeiend is, maar wij zijn er zeker nog niet.
 • Op initiatief van Baaks Belang is met groot enthousiasme en met behulp van een groot aantal even enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan een drietal wandelpaden in en rond Baak. Op 7 april 2013 heeft de officiële ingebruikneming plaatsgevonden door Frans Helmich Antoon Janssen. Ook hier was de belangstelling boven verwachting. Het is inmiddels ook duidelijk dat de routes een zeer groot succes zijn. Inmiddels zijn de routes wat aangepast en is het startpunt verlegd naar café “de Bierkaai”.
 • Samen met de HVS, Jan Hubers en twee overlevenden is het herdenkingsmonument, als onderdeel van de Liberation Route, in de vorm van een luisterplek voor de Baakse slachtoffers die kort na de bevrijding zijn omgekomen gerealiseerd. Op 28 juni 2013 is het monument, onder buitengewoon grote belangstelling, officieel in gebruik genomen.
 • Ook in 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie 2013/14 door Baaks Belang, Concordia. Parel van Baak, KOS, Tubio en kerkbestuur. Het was erg prettig te constateren dat niet alleen het aantal deelnemende verenigingen is gegroeid, maar dat ook de groep bezoekers groeiend is. Reden om ook voor 2015 verder te gaan met het houden van de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.
 • Terugdringen zwerfvuil. Ook in 2013 heeft Baaks Belang, samen met een grote groep vrijwilligers,  actief deelgenomen bij de jaarlijkse schoonmaakdag. De groep vrijwilligers van de wandelpaden is verder zelfs actief met het opruimen van zwerfvuil buiten de aangegeven wandelpaden.
 • Op 11 november 2013 heeft Baaks Belang, in samenwerking met de gemeente en Site, een informatieavond georganiseerd. Doel was om het lokale en regionale woonbeleid alsmede het toewijzingsbeleid voor huurwoningen nader toe te laten lichten.  Ook heeft de gemeente nader inzicht verstrekt in het algemeen woonbeleid binnen onze gemeente en de regio Achterhoek. Helaas was de opkomst hier met ca. 25 aanwezigen teleurstellend.
 • Met LOP en in en na overleg met familie Helmich is onderzocht of en op welke wijze het evenemententerrein en het hertenbos verder kunnen worden verbeterd.

Samenwerking met andere organisaties:

 • Regulier overleg 2 maal per jaar met de gemeente
 • Intensieve gesprekken en discussiebijdragen met gemeente en politieke partijen aan het project Krimp in de gemeente Bronckhorst
 • Overleg MR in verband met voorgenomen verplaatsing Martinusschool naar Steenderen
 • Overleg VKK in verband met voorgenomen verplaatsing Martinusschool naar Steenderen
 • Overleg DBO’s binnen Bronckhorst West
 • Concordia
 • Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP)

Financieel verslag

 

Financieel jaarverslag 2013
Uitgaven:
Bankkosten
Contributies aan verenigingen
Internetsite Computel en Oortgiesen  €       103,01
Representaties  €         99,84
Evenementenportaal  €       181,50
Vergaderonkosten  €       323,40
 €       707,75
Totaal € 707,75
Ontvangen:
Aanvullende subsidie printfaciliteiten
Aanvullende subsidie wandelpaden
Alg. Bijdrage gemeente  €       750,00
Evenementenportalen  €       260,00
Contributies leden 2012  €       292,50
Bankrente  €         14,67
contributie met correctie vrienden Baaks Belang  €         20,00
 €   1.337,17
Totaal € 1.337,17
 €  1.337,17
€ 707,75
 €     629,42
Banksaldo 1-1-2013 € 2.762,22
Kapitaal 01-01-2013 € 359,37
Banksaldo op 31 -12-2012  €   4.757,57
Nog te ontvangen
Vooruit betaald
Nog te betalen
Vooruit ontvangen  €   3.768,78
Werkelijk kapitaal Baaks Belang 31-12-13  €       988,79
Oud kapitaal 359,37 + 629,42 =  € 988,79

 

 

Wit-Gele-Kruisfonds
Uitgaven:
monument  €    1.000,00
vrijwilligers parel  €       200,00
vrienden baakse boys  €       100,00
 € 1.300,00
Rente in 2013  €       575,85
 €     575,85
Saldo 01-01-2013  € 18.945,72
Uitgaven  €    1.300,00
Inkomsten  €        575,85
Saldo 31-12-2013  € 18.221,57