AED project in Bronckhorst

Korte samenvatting van de ontwikkelingen tot nu toe:

In Bronckhorst bestaat sinds 2008-2009 een gemeentelijk AED netwerk met 24 AED’s. Omdat het contract met Hartveilig Wonen afliep en een deel van de financiering wegviel is het project geëvalueerd eind 2014. Hieruit bleek dat een succesvol netwerk met betrokken vrijwilligers is opgezet dat elk jaar een aantal keren met succes wordt ingezet. Genoeg redenen om het netwerk in stand te willen houden.

Het project bestaat uit 4 onderdelen: registratie en alarmering van vrijwilligers, het verlenen van nazorg aan vrijwilligers, het jaarlijks scholen van de vrijwilligers en het onderhoud/vervanging van AED’s en buitenkasten. In juli 2015 heeft de gemeenteraad van Bronckhorst besloten de verantwoordelijkheid voor de onderdelen scholing (per 2016) en onderhoud/vervanging AED’s/buitenkasten (per 2017) naar (een) partij(en) buiten de gemeente over te dragen, waarbij de AED’s in nieuwstaat worden overgedragen.

Alle DBO’s en EHBO/reanimatieverenigingen binnen Bronckhorst zijn uitgenodigd om mee te denken. Op 24 september jl. is een eerste overleg over een plan aanpak voor het vervolg gevoerd met een groep vertegenwoordigers van genoemde verenigingen. Deze avond is de wens uitgesproken één stichting voor Bronckhorst op te richten die verantwoordelijk is voor de over te dragen onderdelen van het project en is gevraagd rond te vragen of er interesse is om plaats te nemen in het bestuur van deze stichting. Deze vraag is door de gemeenteook uitgezet bij de Bronckhorster Uitdaging (een stichting die bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verbindt). De gemeente heeft aangegeven dat er ondersteuning kan worden geboden bij het oprichten van de stichting, financieel of praktisch en heeft toegezegd te willen zorgen voor een goede overdracht van het project.

 

Vrijwilligers

Een andere terugkerende vraag is inzicht in de vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er per kern en hoeveel van deze vrijwilligers worden door Hartveilig wonen jaarlijks geschoold. Van Hartveilig Wonen hebben we een overzicht ontvangen van het aantal vrijwillgers per kern. Deze treft u aan als bijlage bij deze mail. Wij hebben gevraagd naar een overzicht van te scholen vrijwilligers per kern (de scholing die Hartveilig Wonen nu verzorgd aan personen die niet uit andere hoofde geschoold worden). Zij verwachten deze gegevens in november aan te kunnen leveren.

Huidige stand van zaken:

Tijdens het overleg van september jl. heeft zich 1 persoon aangemeld als bestuurslid voor de te vormen stichting. Inmiddels hebben wij nog van 2 personen bericht ontvangen dat zij meer informatie hierover willen en geinteresseerd zijn. De Bronckhorster Uitdaging heeft de vraag ook uitgezet in haar netwerk.

Eerder is vanuit de gemeente Nienke Droppers vanuit haar rol als kerncontactfunctionaris betrokken geweest bij dit project. Omdat zij een andere functie gaat verrichten binnen de gemeente neemt Ernst Jan Somsen haar rol binnen dit project over.

Plannen volgend overleg:

De aanwezigen van het overleg van 24 september jl. worden uitgenodigd een datumprikker in te vullen om hun beschikbaarheid op te geven voor een volgend overleg eind november. Hiernaast worden de belangstellenden voor een bestuursfunctie uitgenodigd.

Als u hier niet bij hoort, maar wel graag een datumprikker/uitnodiging wilt ontvangen, horen wij dit graag per mail via A.Wisselink@Bronckhorst.nl of telefonisch via 0575 750250.

 

 

Met vriendelijke groet,
Anneke Wisselink en Ernst Jan Somsen cluster Zorgen en leren,aanwezig op; maandag, dinsdag en donderdag